vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Надзорен одбор на ЈП Водовод - Куманово

  1. Шукри Бекири - Претседател
  2. Јасминка Спасовска
  3. Штефица Ујчиќ
  4. Емилија Димковска
  5. Муадин Алими