vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

План за Јавни Набавки за 2019год.

Склучени договори во 2018 година за план на Јавни набавки од 2018 год.

Предмет за јавна набавка

Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари)

Забелешки

2

5

7

Договори И РАМКОВНИ СПОГОДБИ за јавни набавки на стоки

 

 

Опрема за изведување на градежни работи

2.500.000,00

Договор на 14.03.2018 со

Дел 1-Технохаус Скопје

663.918,00

Дел 2-Геологинг Скопје

404.078  и

Дел 4- 279.209,00

Дел 3-Сигма Пумпи Скопје

320.970,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=dc5ef661-804c-423d-87f2-2cc3a476ec24

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=38ab39a1-126b-4c2e-8a8c-85d588339dbc

 

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=e11a74a1-6667-4cb7-a256-bd3af19f6c3d

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=38021356-bda2-4ce2-b3e1-f1d94a8e6f9c

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=15016e6f-b1ef-4cf7-85b6-de91bb8ac21e

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=3b0a4997-ca1d-4818-a848-4924462a5130

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=629959c1-3298-4606-a081-b5ef75033fcd

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=b0f4c697-fd93-4c07-a635-2b6691532c11

 

Еелектроматеријали

3.000.000,00

ПОНИШТЕНА ПОСТАПКА

Бетонски и армирано бетонски каналски цевки и останати  бетонски  елементи 

300.000,00

Договор  на 12.02.2018 со ДТУМинчевски  Скопје на износ од 300.000

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=883cfbdc-9d4f-4b2c-85b2-d6fd87f54739

Хигиенски средства

100.000,00

Договор  на 01.03.2018 со КОЛОР КОМЕРЦ  Скопје на износ 45.264,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=7ecb572c-19e7-4d65-a7df-f4f87d27d54 https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=d4ef46cb-2110-4074-bbeb-3474847e56bb f

 

 

Лабораториски хемикалии и материјали

             2.500.000,00

Договор  на 15.05.2018 со:

Дел 1- ЛАБОРАТОРИЈА  Костадинка Јанчевска ДООЕЛ  Скопје на износ 207.220,00  ден

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=7ce9db35-876a-4496-a321-b967d246b3d2

Дел 2- АХЕМА ДОО  Скопје на износ 160.017,50 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=bf92c1c1-042e-40de-a672-fff502be5d4b

Дел 3 и 4 со ВАРУС ДООЕЛ Скопје

Дел 3 -248.364,00 ден.

Дел 4-49.460,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=7bf524c9-3ab1-4a25-aab0-496b90cbb0ca

Дел 5 и 6 со БИОТЕК ДОО Скопје

Дел 5-243.643,30 ден.

Дел 6-108.630,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=04f21cfc-ad2a-4ea5-9a5c-7c24a8d1acc2

 

Набавка на бои и репроматеријали за обележување на  коловозни површини

1.200.000,00

Договор  на 02.05.2018 за Дел 1 со СИМИЛАК БОИ ДООЕЛ Скопје на износ  615.800,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=d6d94a30-9278-42b8-8c03-1f3c9be5410c

Дел 2 со ЕУРО ВИЗИФ ДООЕЛ Скопје на износ од 26.100,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=9d40600c-f7a6-48ea-a5c7-e59f280cde77

 

Лиеножелезни фазонски делови

7.900.000,00

Договор  на 26.06.2018  Дел 1 –КАЗ ГРУП Скопје  на износ 3.624.830,33 и

Дел 2 –КАЗ ГРУП Скопје  на износ 4.013.223,47

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=b8ed5d04-fc91-4abe-9972-ed4acca69a68

 

Моторен бензин

1.000.000,00

Договор на 10.05.2018

Со МАКПЕТРОЛ АД Скопје на

Износ 687.840,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=bab7d601-1b63-4891-bc81-0efdfc070d5b

Пумпен автомат за точење на гориво

300.000,00

НЕРЕАЛИЗИРАН

Резервни делови за водомери и сервисирање на водомери

1.200.000,00

Договор на 20.06.2018

Со СПИК ИНСА ДООЕЛ  Скопје на износ

Дел 1-755.300,00  ден

Дел 2-444.000,00 ден

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=9a168b88-cd3f-424b-9690-cf09c3b41078

 

Електрична енергија

13.000.000,00

Договор на 26.07.2018

Со СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија-подружница во РМ  на износ 12.181.300,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=c48146e6-46e4-4637-a157-f28774b0c8b1

Фитингарија железарија, браварија ,бои и лакови

 

4.500.000,00

Договор на 20.08.2018

Дел 1-1.109.014,20

Со Фортуна Груп

Дел 2-2.400.000,00 

Дел 3-990.000,00 

Со Технохаус Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=c5ac104e-c43a-4357-b7f1-578e5c6b8edd

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=4a24f36b-52a1-4f5f-bfef-3edb9991fec7

Хемикaлии зa третман на вода за пиење и  отпадни води 

7.000.000,00

Договор за дел 1, 3 и 4 на 10.09.2018

Дел 1-3.361.400,00 со

Хидротерма ДООЕЛ Куманово

Дел 3- 372.400,00 со Интерхем ДООЕЛ Скопје

Дел 4-965.250,00  со РИС-ХЕМ ДООЕЛ Скопје

Договор за

Дел 2 - 443.890,00 на 01.10.2018

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/82742e17-8657-436f-a3ec-a11c06e66430

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/99182db8-a58c-4ae9-b854-ad142aad9a03

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1d7e1051-77a8-4449-a264-3569b4760196

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2fd3568c-575a-41f2-86f5-c7ce3756b9e4

Градежни материјали

6.000.000,00

Договор на 20.08.2018

Дел 1-2.184.541,00 

Дел 2- 681.800,00 

Дел 3- 386.200,00   со Технохаус Скопје

Дел 4 -2.299.000,00   со Геологинг од Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=b7dd5fc4-dbed-4b9f-afa6-ec4322fcf56f

 https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=e7fdd3f4-e971-4147-8f71-c290729b0510

Пумпи за чиста вода , отпадна вода  и пумпи за  хемикалии

3.000.000,00

НЕРЕАЛИЗИРАН

Резервни делови, одржување и поправка на возила и градежни машини  

7.500.000,00

Договор на 10.09.2018

Дел 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17и 18 со ИНТЕРЕКСПОРТ

Вредност-6.082.335,00

Дел 12-Текносгруп македонија Вредност-1.101.629,00

Дел 15-ПИТ СТОП Куманово

Вредност-269.608,66

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6605556c-e708-42d0-8f02-98c074e5461b

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ca5d61c6-cf3e-4039-b115-81d06609c410

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9b7caaaa-e7b9-4d04-95d3-1e78bc127ea5

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/64f81ef3-0021-47df-bd56-d68f3f8ddbd2

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/641131a6-55c9-498b-aa5a-ed3018d1831d

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9c8a31e4-bad5-49a4-b018-369ec1f04fc8

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/96da07ba-c6de-4b83-9d68-c2e392107553

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bae7cf06-129d-471a-b804-6cd22a65c22a

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/31e7cd2c-90af-4f60-8760-2ddc844aa270

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bb79902f-24f3-4727-9b3b-0525e7c7a7bahttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8f908988-f4be-4d90-8cfb-775c229b0f97https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/59471fd9-ad8c-4ba6-88a4-3d432f880527https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/72f920d6-03b3-4a2a-bae9-eb27ab7a578f

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a5ab35d9-a7b6-46b2-bcba-9db3ee3f3b6f

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3b6e949a-43ca-4cbd-b8aa-a91782acf0ea

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0e2b37c8-1006-45fe-aa9f-8231c0e7dd98

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c9a15c83-e665-4037-a347-de1e69864d1f

Асфалт и  тампон

2.000.000,00

Договор на 22.10.2018

Дел 1- 1.342.900,00

Дел 2- 327.000,00 со

МАХ-МБ ДООЕЛ  Куманово

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2df6744e-ef6d-4d53-b5b0-840135bd1635

 

Моторни масла, масти и антифриз

800.000,00

ПОНИШТЕНА ПОСТАПКА

Дизел гориво

2.200.000,00

 

Договор на

26.12.2018  со
МАКПЕТРОЛ АД Скопје

Износ: 1.970.800,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/40cf5878-146d-4577-bea9-6f3c04225b3c

Лични-заштитни средства

1.200.000,00

ПОНИШТЕНА ПОСТАПКА

Пневматици  за возила и работни машини

1.000.000,00

Договор на 28.12.2018 со

ТДА ТРЕЈД Скопје

Дел 1-  92.281,00

Дел 2 - 394.100,00

Дел 3 - 500.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/4a999e2f-1b24-40e3-93d9-8a78f4b0f9b2

 

Компјутери и компјутерска опрема

1.200.000,00

Договор склучен на 10.01.2019 со ИДС –КОМ Куманово за

Дел 1- 478.050,00 и

Дел 2 - 270.835,70

СОФТ МАК Куманово

Дел 3-150.700,00  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/fe892ee8-c779-47fd-bff2-694bb8cb8f36

 

Природен гас

              800.000,00

Договор склучен на 26.12.2018 со

ЈП КУМАНОВО ГАС

788.136,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/4a999e2f-1b24-40e3-93d9-8a78f4b0f9b2

 

Полиетиленски и полипропиленски цевки, ПВЦ цевки и спојни елементи за нив

           7.800.000,00

Договор склучен на

19.02.2019

Дел 1- 1.713.100,00

Дел 4 -2.998.275,00

Дел 5-436.786,00

Со ЕУРОПРОГРЕС Скопје

Дел 2-77.970,12 

Дел 3-604.921,00 со Фортуна Груп Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8ad8be83-4feb-420f-8c06-1662a97d3d71

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/38871401-6adc-490f-8795-ca167839b091

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d46ba1ed-e88e-4072-9793-0edbaeca68cf

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ae756c36-888c-4d2b-ad30-de4e1c9fc154https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6a9905ca-14cb-4dc6-8b6a-0909d7dfcd4c

 

Канцелариски материјали и печатени обрасци

              600.000,00

Договор на 10.01.2019 со

ОФИС ПЛУС Скопје за

 Дел 1 - 274.341,00ден.

СОФТ МАК Куманово за

Дел 2- 142.972,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/fe892ee8-c779-47fd-bff2-694bb8cb8f36

 

Кварцен песок

300.000,00

НЕРЕАЛИЗИРАН

Возила

3.000.000,00

НЕРЕАЛИЗИРАН

Електроматеријали по втор пат

3.000.000,00

Договор склучен на 17.07.2018

Дел 1-со ЕУРОПРОГРЕС Скопје на износ -552.495,70

Дел 2-ЕУРОПРОГРЕС на износ-656.384,00 ден

Дел 5- СИГМА ПУМПИ Скопје  на износ 514.335,00

Дел 3 и 4 поништени

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=83725c10-756a-4c8f-a8b8-69f185c4d919

Фреквентен регулатор за меко стартување на пумпи во пумпна станица Бедиње

300.000,00

Договор на 06.09.2018 со

БИС-Инженеринг Скопје

Износ 158.510,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=96beff1e-311a-4b55-a500-00fb26a648ec

Моторни масла, масти и антифриз по втор пат

800.000,00

Договор склучен на 27.11.2018

Дел 1-326.328,25 ден.

Дел 2-114.703,60

Дел 3-87.423,75

Дел 4-198.950,98  со 3СТ Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/4a999e2f-1b24-40e3-93d9-8a78f4b0f9b2

 

Лични-заштитни средства

1.200.000,00

Договор на 24.12.2018  со МУЛТИТЕКС –Битола  

Дел 1-579.050,00 ден

Дел 2- 550,980,00 ден.

Дел 3- 49.400,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/4a999e2f-1b24-40e3-93d9-8a78f4b0f9b2

 

 

Работна машина -Вибрационен ваљак за асфалтирање    

2.200.000,00

Договор на 14.01.2019

Со СИМПЕКС Битола

Износ -1.925.600,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/62b8b8bf-891b-4995-8657-6c4e962ed16c

Договори И РАМКОВНИ СПОГОДБИ за јавни набавки на услуги

Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари)

Забелешки

Образовни услуги и услуги за стручно усовршување

300.000,00

 

Услуги за технички преглед на моторни, приклучни и специјални возила

70.000,00

ПОНИШТЕНА

Услуга за анализа на вода за пиење

950.000,00

Договори склучени на 15.02.2018 со

Дел 1-ЦЈЗ Куманово износ 593.400

Дел 2-ЈЗУ Институт за ЈЗ Скопје -143.200

Д ел 3 –ЈНУ Хидрометеролошки завод Охрид -52.800

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=c8d9f45d-be5a-4e81-bce9-05956d3f3593

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=91d22fc5-d57b-418b-ab97-369445cdf583

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=a8ba7c8f-964d-4203-8d46-7ddc56722340

 

Услуга за сервисирање на електро и машинска опрема

2.000.000,00

НЕРЕАЛИЗИРАН

Услуга за адаптивно одржување на билинг и ЕРП софтвер

180.000.00

Договор  склучен на 20.03.2018  со ЕНТЕР ДОО  Охрид на износ од 170.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=e7ae702b-5da2-4050-8005-3a7af48c0163

Услуга  за дефектажа и сервисирање на електронска и управувачка опрема во пумпна станица Бедиње

300.000,00

Договор  склучен на 21.03.2018  со:  ДПТУ ХАС ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД ДОО  Скопје  на износ 265.150,00 

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=5bd7f52a-8fe3-451d-818c-06a45658d79a

Услуга за сервисирање на компресори

400.000,00

Договор  склучен на 23.04.2018  со ДПУ БРУНО-ВЏАС ДООЕЛ Куманово на износ од

Дел 1-  43.800,00  и

 Дел 2 – 51.500,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=55684c23-fb49-44ba-ad74-ae31fe5c2e83

 

Услуга за сервисирање на алат и опрема

1.000.000,00

Договор  склучен на 19.06.2018  со ДПУ БРУНО-ВЏАС ДООЕЛ Куманово на износ од

Дел 1-168.000,00

Дел 2-156.000,00

Дел 3- 36.000,00

Дел 4 -392.100,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=41b6b0d2-2aa7-4bfb-a028-175585c0a1dd

 

Услуга за изработка на елаборат за заштитни зони и заштитни мерки за води наменети за консумирање од страна на човекот

300.000,00

Договор  склучен на 09.10.2018  со Градежен институт Македонија АД Скопје  на износ -300.000,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/4a999e2f-1b24-40e3-93d9-8a78f4b0f9b2

 

Услуга за превентивно одржување на билинг и ЕРП софтвер

250.000,00

Договор  склучен на 24.04.2018  со ЕНТЕР ДОО  Охрид на износ од 247.000,00

 

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=677e06ae-ad40-4856-a528-d1c195969ff9

 Здравствени услуги за систематски преглед на вработените

300.000,00

Договор  склучен на 19.06.2018  со ПЗУ Д-р.Ѓоше  Куманово   на износ од 264.300,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=f4b0e98b-999b-4492-8bbb-60819720e92f

Услуги за привремени вработувања

4.000.000,00

Договор  склучен на 23.07.2018

Со АПВ АНТОРИС Скопје на износ од 0,10 %

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=296937d3-ec8c-4524-a9d9-c9223189d56f

Услуги за вработени од областа на безбеднос и здравје  при работа

300.000,00

Договор  склучен на 14.01.2019

со ЛМ БЕЗБЕДНОСТ ДООЕЛ Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/fe892ee8-c779-47fd-bff2-694bb8cb8f36

Услуга за сервисирање на ПП апарати и алармни системи -

300.000,00

Договор склучен на 06.09.2018 со

ПРЕВЕНТИВА Куманово

Износ 30.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=16b0b09a-68a5-4057-a4c6-d56c66430775

Услуги за мобилна телефонија 

1.200.000,00

 Групна набавка согласно со член 24 од ЗЈН

 

Услуги за фиксна телефонија со интернет

500.000,00

Групна набавка осогласно со член 24 од ЗЈН

Услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација

300.000,00

Договор склучен на 14.11.2018 со ЈЗУ Центар за јавно здравје Куманово на износ 140.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/4a999e2f-1b24-40e3-93d9-8a78f4b0f9b2

Услуги за осигурување

1.200.000,00

Договор склучен на 28.11.2018

Дел 1-ВИНЕР  -78.296,00

Дел 2-ЕВРОИНС -121.170,00

Дел 3-КРОАЦИЈА -269.040,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/4a999e2f-1b24-40e3-93d9-8a78f4b0f9b2

Услуги за геодетско мерење – излагање

1.200.000,00

 

Услуги за Сервисирање на пумпи

2.000.000,00

Договор  склучен на 18.06.2018  со БРУНО ВЏАС  ДООЕЛ Куманово  за Дел 1- на износ од 2.687.300,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=47e03c82-ce7c-41c8-ba9e-600a8a8d6fc9

Дел 2- поништен  

 

Услуги за сервисирање на дизел и гасни генератори

1.200.000,00

НЕРЕАЛИЗИРАН

Услуга за сервисирање на SCADA систем

1.200.000,00

НЕРЕАЛИЗИРАН

Услуги за технички преглед на моторни, приклучни и специјални возила-ПО ВТОР ПАТ

70.000,00

Договор на 21.02.2018 со АВТО МОТО 2016 на износ 51.790,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=f0056243-546b-4fb4-8bf7-0f235bf4a1d8

Услуги за Сервисирање на пумпи- сервисирање на пумпи во одделение за водоснабдителни објекти

2.112.700,00

Договор  склучен на 08.08.2018  со БРУНО ВЏАС  ДООЕЛ Куманово  за Дел 1- на износ од 2.110.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=ce9940ec-e1ec-4302-b349-650929aaa05a

 

ДОГОВОРИ  И РАМКОВНИ СПОГОДБИ  ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА РАБОТИ

Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари)

Забелешки

Изведба на градежни работи –малтерисување на надворешен зид и изработка на фасада на Управна зграда

350.000,00

НЕРЕАЛИЗИРАН

Изведба и замена на полиетиленска водоводна цевка со челична водоводна цевка  во транзитен вод  во  с.Проевце-

1.700.000,00

НЕРЕАЛИЗИРАН

Склучени договори во 2019 година за план на Јавни набавки од 2019 год.

Бр.

 

Предмет за јавна набавка

Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари)

Забелешки

1

2

5

7

I.

Договори И РАМКОВНИ СПОГОДБИ за јавни набавки на стоки

 

 

4.

Алат и опрема

3.000.000,00

Договор  на 11.04.2019 со ДППУ ТЕХНО ХАУС ДООЕЛ Скопје  

Дел 1-1.012.788,00 ден.

Дел 2-411.560,65 ден.

Дел 3-344.296,00ден

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/eb542c8b-6720-4a2c-a2a6-b0299cc357b5

Дел 5- со ГЕОЛОГИНГ  ДОО Скопје  на износ од 251.720,00

Дел 4 со ГУМЕТАЛ ДООЕЛ Скопје на износ од 223.599,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dfc54184-3eb8-42d4-a29e-6ffbfdb29055

 

29.

Бетонски и армирано бетонски каналски цевки и останати  бетонски  елементи 

300.000,00

Договор  на 26.03.2019 со МИНЧЕВСКИ ДОО  Скопје на износ од 289.030,00  ден.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/fe892ee8-c779-47fd-bff2-694bb8cb8f36

 

7.

Набавка на бои и репроматеријали за обележување на коловозни поврсини

1.200.000,00

Договор на 02.05.2019

За Дел 1 и 1 со ХРОМАК Емил ДООЕЛ Куманово на износ

дел 1 –614.500,00 ден.

Дел 2-47.964,00   ден.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/fe892ee8-c779-47fd-bff2-694bb8cb8f36

 

8.

Моторен бензин

1.000.000,00

Договор на 02.05.2019

Со Макпетрол АД Скопје на износ од 834.450,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/fe892ee8-c779-47fd-bff2-694bb8cb8f36

 

II.

Договори И РАМКОВНИ СПОГОДБИ за јавни набавки на услуги

Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари)

Забелешки

6.

Услуга за сервисирање на компресори

400.000,00

ПОНИШТЕНА ПОСТАПКА

7.

Услуга за превентивно и адаптивно одржување на Билинг и ЕРП софтвер

750.000,00

Договор склучен на 15.05.2019  со

ДПТУ ЕНТЕР ДОО Охрид

750.000,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9b9733e6-4b77-4a2b-9614-43e56bc09b91

 

Склучени договори во 2019 година за план на Јавни набавки од 2019 год. по нов Закон

Предмет за договор за  јавна набавка/рамковна спогодба

Проценета вредност

Забелешки

1

2

3

I. Договори И РАМКОВНИ СПОГОДБИ за јавни набавки на стоки

 

 

Пумпен автомат за точење на гориво

300.000,00

 

Лиеножелезни фазонски делови

7.900.000,00

Склучен договор на 30.07.2019 год.  за Дел 1 и 2 со КАЗ ГРУП ДОО Скопје на износ

Дел 1-3.639.066,00 без ДДВ

Дел 2- 2.485.000,00без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a4df6b3f-f852-4dd2-b31e-94327c768642

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8a5e7700-bc2e-4ed2-8873-85368ef26ab2

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8a5e7700-bc2e-4ed2-8873-85368ef26ab2

 

Резервни делови за водомери и сервисирање на водомери

1.200.000,00

Склучен договор на 04.07.2019 год. за Дел 2 со ДПТ ТЕХНОСКОП Скопје на износ од 686..804,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0cd6dba9-7e4c-419f-93e7-c35c86f59763

 

Електрична енергија

14.000.000,00

Склучен договор на 24.09.2019 год.  со СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - подружница во Република Македонија на износ од 14.012.460,00 денари  без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5cb718d1-0cf6-47b0-a552-c1df497c3e13

 

 

Електроматеријали

 

3.000.000,00

Склучен договор на 16.10.2019

со: ЕУРОПРОГРЕС-ИНБ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

Дел 1 -786.197,00 

Дел 2 - 578.373,00

Дел 5 - 61.725,00

Дел 3 и 4 –поништени

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/342823e7-6042-4954-be7c-b8cd24b2e75c

 

Фитингарија железарија, браварија ,бои и лакови

 

4.500.000,00

Склучен договор на 10.09.2019

Дел 1-со ФЕРЏО увоз-извоз Битола  ДООЕЛ на износ 1.475.718,00 без ДДВ

Дел 2 –со ТЕХНО ХАУС ДООЕЛ Скопје на износ од 1.184.129,00   без ДДВ

Дел 3- ТЕХНО ХАУС ДООЕЛ Скопје на износ од 616.206,00   без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/44c26752-4e46-46c2-8fae-abfa19f6b805

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/789c41d5-295b-46c3-b78d-a6de21013bad

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/48859c14-6066-4163-901c-ea013c8bd452

 

Градежни материјали

6.500.000,00

Склучен договор на 21.10.2019

Дел 1, 2 и 3-со ФЕРЏО увоз-извоз Битола  ДООЕЛ на износ

Дел 1  -.2.487.222,15 без ДДВ

Дел 2 –592.250,00 без ДДВ

Дел 3-372.050,00 без ДДВ

Дел 4 со Отљанац  ДООЕЛ Куманово на износ од: 1.893.000,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d3cf379c-567f-44aa-a989-151b37a8f8f2

 

 

Пумпи за чиста вода , отпадна вода  и пумпи за  хемикалии

3.000.000,00

 

ПОНИШТЕНА ПОСТАПКА

 

Резервни делови, одржување и поправка на возила и градежни машини

7.500.000,00

Склучен договор на 07.10.2019 со ИНТЕР-ЕКСПОРТ Скопје и тоа : Дел 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10,14,15,16,17,18 и 19  на износ од 6.207.820,00 без ДДВ  и

Дел 13  со СИМПЕКС Битола на износ од 85.300,00  без ДДВ 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5ab29892-c834-4794-b14c-4d5cab4f24de

 

Хемикaлии зa третман на вода за пиење и  отпадни води

7.000.000,00

Склучени договори на 09.10.2019

Дел 1- Со ХИДРОТЕРМА Куманово на износ од 2.852.000,00 без ддв

Дел 2 – со МЕСЕР Скопје на износ од 618.290,00 без ДДВ и

Дел 3 на износ 357.000,00  и Дел 4 -1.452.500,00 со ИНТЕРХЕМ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/599220b2-ec3d-4101-8c35-d44531cb1d7b

 

Моторни возила

2.500.000,00

Склучен договор на 11.09.2019 год.   со АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ  Скопје  на износ од 1.200.000,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f46d79d2-d7e0-462e-98ca-0385906d2760

 

 

Асфалт и  тампон

2.000.000,00

Склучен договор на 26.11.2019

Дел 1 со  МАХ-МБ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на износ од 1.908.000 ден. без ДДв и

Дел 2 со КОЗЈАК  АД Куманово на износ 312.000,00 денари

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6bc1b735-fe0b-41f9-8e5d-41c90eaf1fb0

 

Моторни масла, масти и антифриз

650.000,00

Склучен договор на 27.12.2019 со 3 СТ Скопје Дел 1-213.889,00

Дел 2-133.091,00 ден

Дел 3 - 42.650,00 ден

Дел 4-128.800,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5250ea81-6208-4e8a-8416-211645b1846b

 

Дизел гориво

2.200.000,00

Склучен договор на 27.12.2019 со ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница

На износ од 2.091.600,00 ден

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c26f3443-b76d-4628-a5a2-4d1c0441f734

.

Лични-заштитни средства

1.200.000,00

Склучен договор на 24.12.2019 со СТЕНСО –МАК ДОО Скопје за дел 1 и 2

Дел 2-306.000,00 ден

Дел 3-75.260,00 ден.

Дел 1 –поништен

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2707bdd7-c276-408c-bec7-14add9d6f289

 

 

Пневматици  за возила и работни машини

850.000,00

 

Компјутери и компјутерска опрема

1.200.000,00

 

Природен гас

850.000,00

 

Полиетиленски и полипропиленски цевки, ПВЦ цевки и спојни елементи за нив

7.800.000,00

 

 

Канцелариски материјали и печатени обрасци

600.000,00

 

Резервни делови, одржување и поправка на возила и градежни машини по втор пат

1.554.638,00

Склучен договор на 02.11.2019 за Дел 1 и дел 2 со со ИНТЕР-ЕКСПОРТ Скопје и тоа :

Дел1- 187.580,00 без ДДВ

Дел 2- 1.613.128,40 без ДДВ

 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fd33b1b6-dda5-441a-b5a0-8f346d7a936a

 

Електроматеријали по трет пат

 

 

2.573.705,00

 

Склучен договор на 04.12.2019 за Дел 1  со ГПОВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје на износ :503.519,00

и дел 2 со  : СИСКОН Драгиша ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на износ од 1.382.316,00 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8575769d-39a3-4fee-82fb-b295860c60e3

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/df0114ac-2163-4c0f-bd88-c6e62e31f460

 

 

II. Договори И РАМКОВНИ СПОГОДБИ за јавни набавки на УСЛУГИ

Проценета вредност

Забелешки

Услуга за сервисирање на електро и машинска опрема

2.000.000,00

 

Услуга за превентивно и адаптивно одржување на билинг и ЕРП софтвер

750.000,00

Договор склучен на 15.05.2019  со ДПТУ ЕНТЕР ДОО Охрид

750.000,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9b9733e6-4b77-4a2b-9614-43e56bc09b91

Услуги за сервисирање на дизел и гасни генератори

1.200.000,00

 

Услуги за привремени вработувања

7.000.000,00

Договор склучен на 19.07.2019  со ПАВ АНТОРИС Скопје

7.500.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2b284933-ac59-44e2-953c-e267691e707e

Услуга за сервисирање на алат и опрема

1.000.000,00

Договор склучен на 15.07.2019   за Дел 1, 2, 3 и 4 со ТЕХНО ХАУС ДООЕЛ Скопје , на износ

Дел 1-193.050,00 без ДДВ

Дел 2- 207.350,00 без ДДВ

Дел 3- 62.700,00 без ДДВ

Дел 4 – 520.300,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cbb9b66f-f295-4285-9649-a03f44398873

 

Услуги за Сервисирање на пумпи во одделение за Пречистителна станица

3.000.000,00

Договор склучен на 15.10.2019  со МЗ Сигма пумпи Александар ДООЕЛ на износ од 3.172.676,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/85f31b25-2ce4-4b09-9ca0-d8931712a48c

 

Здравствени услуги за систематски преглед на вработените

220.000,00

Договор склучен на 01.07.2019 со ПЗУ Д-р.ЃОШЕ Куманово на 200.000,00 денари

 

Услуга за сервисирање на SCADA систем

1.200.000,00

 

Услуги за Сервисирање на пумпи во одделение за Водоснабдителни објекти

3.000.000,00

Договор склучен на 20.08.2019    со МЕТАЛ-ВАТ-ЕЛ ДООЕЛ Скопје на износ од 2.896.391,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2aa1618c-99ad-419a-b39a-58ce8b58d377

 

Услуги за вработени од областа на безбеднос и здравје  при работа

90.000,00

 

 

 

Услуга за сервисирање на компресори

400.000,00

 

Услуга за сервисирање на ПП апарати, алармни системи и хидранти

300.000,00

Договор склучен на 06.09.2019    со ППЗ Превентива 2018  ДООЕЛ Куманово  на износ од 191.400,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e1678aff-ddbc-4a84-be89-c1c2d67c4627

Услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација

200.000,00

Договор склучен на 15.11.2019  со ЈЗУ Центар за јавно здравље Куманово на износ од 140.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4a58348c-3885-4c89-b551-7566d3d49996

  

Услуги за осигурување

1.200.000,00

Договор склучен на 10.12.2019

Дел 1 со ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје на износ130.000,00 ден.

Дел 2 со ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ  Скопје на износ 109.231,00 ден.

Дел 3 со  ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје на износ 204.760,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/749f5d88-9ae0-4635-904f-6766bc51a85f

 

  

III. Договори И РАМКОВНИ СПОГОДБИ за јавни набавки на РАБОТИ

Проценета вредност

Забелешки

Демонтажа на старите, изработка и монтажа на нови ПВЦ прозорци во Управна зграда на ЈП ВОДОВОД Куманово

1.200.000,00

 

Изведба и замена на полиетиленска водоводна цевка со челична водоводна цевка  во транзитен вод  во  с.Проевце-

1.700.000,00

 

Изведба на градежни работи –малтерисување на надворешен зид и изработка на фасада на Управна зграда

350.000,00

Склучен договор на 01.11.2019

Дел 1 и 2 со : ЕВРОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Владиевци Василево на износ :

Дел 1-705.500,00 без ДДВ и

Дел 2 -792.340,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f915e102-d646-4a43-9f14-2270d1406753