vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Структура на цената на водата во Куманово (m3/денари)

Елементи на цената Домаќинства Правни лица Корисници на техничка вода за канализација
Вода 29,49 34,69 /
Канализација 4,70 5,94 5,94
Пречистување на отпадни води 10,63 10,63 10,63
Единечна цена 44,82 51,26 16,57
Фонд за води - вода (2%) 0,5898 0,6938 /
Фонд за води - канал (1%) 0,1533 0,1657 0,1657
ДДВ (5%) 2,241 2,563 0,8285
Вкупно денари (со ДДВ и со фонд за води) 47,8041 54,6825 17,5642