vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-574 | 070/334-130

Добредојдовте

Јавно Претпријатие ВОДОВОД Куманово е основано 1956 година заради вршење на стопанска дејност од јавен интерес во областа на водоснабдувањето и канализацијата од страна на Општина Куманово. Главни активности на ЈП ВОДОВОД Куманово се водоснабдување, одведување на отпадни и атмосферски води, одржување на водоснабдителниот и канализациониот систем во исправна состојба и пречистување на отпадни води.


Важно соопштение

Почитувани граѓани
Поради дефектот на главниот вод за висока зона во Проевце, можно е да дојде до помал дотур на вода во повисоките делови на градот, како населба Карпош, населба Ајдучка Чешма, населба Ѓорче Петров, како и повисоките делови на улицата Бајрам Шабани.